Tour terms and conditions

Door het boeken van een tour of door het deelnemen aan een tour en alle gerelateerde producten of services van Smartine Indonesia Travel (hierna te noemen “Tour Operator”) ga je ("je" of de "Deelnemer") akkoord met de hierna genoemde voorwaarden en condities (“Voorwaarden”).
Door het boeken van een tour of door het deelnemen aan een tour of services (“Tour”) erken je dat je de hierna volgende voorwaarden hebt gelezen, begrijpt en akkoord gaat met het gebonden zijn aan deze voorwaarden. Indien je namens iemand anders een boeking doet garandeer je dat je toestemming hebt om deze voorwaarden te accepteren en dat je deze voorwaarden accepteert namens deze andere persoon(en).

 

 

1. Het boekingscontract

De boeking is bevestigd en er sprake van een contract indien de Tour Operator een geschreven bevestiging heeft verstuurd, soms gevolgd door een ontvangsbevestiging van de van toepassing zijnde aanbetaling.

Controleer de bevestiging zorgvuldig op eventuele fouten en meldt terstond indien er gegevens niet volledig of incorrect zijn. Zorg er voor dat namen exact overeenkomen met de namen zoals deze in het paspoort van de desbetreffende persoon(en) zijn vermeld. Je moet minimaal 18 jaar of ouder zijn om een boeking te kunnen doen. Je gaat akkoord met het verstrekken van volledige en correcte gegegevens aan de Tour Operator.

 

 

2. Verplichte verzekeringsvoorwaarden

De Deelnemer is verplicht om een reisverzekering af te sluiten. Het wordt ten zeerste aangeraden om een reisverzekering af te sluiten met een minimum dekking voor medische, evacuatie en repatriëring kosten van tenminste USD 200.000 gedurende de reisperiode met de Tour Operator. De reisverzekering moet alle kosten voor persoonlijke ongevallen en alle uitgaven voor medische noodgevallen dekken. Het wordt ook ten zeerste aangeraden deze reisverzekering uit te breiden met dekking voor alle kosten ten gevolge van annuleren, vervroegde terugreis en alle andere kosten ten gevolge van verlies, beschadiging, verwondingen, vertraging of ongemak veroorzaakt tijdens de reis.
Je erkent dat er geen verzekeringsdekking is inbegrepen in de kosten van enig welke aangeboden door de Tour Operator en dat je een aparte reisverzekering moet afsluiten tegen een meerprijs. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je voldoende dekking hebt en voldoet aan alle eisen zoals deze in de voorwaarden van je reisverzekering zijn vermeld. Je bent verantwoordelijkheid om voldoende en accurate informatie te verstrekken aan de verzekeraar m.b.t. het doel van de reis, de aard van de reis en de activiteiten tijdens de reis zodat de verzekeraar de dekking hierop kan afstemmen.

 

 

3. Annuleren door de deelnemer

Je kunt de boeking annuleren door de Tour Operator schriftelijk via email te informeren. Annuleringskosten, indien van toepassing, worden bepaald aan de hand van de datum waarop de schriftelijke annulering is ontvangen en zullen een percentage bedragen van de totale kosten van de Tour of service (exclusief enige verzekering) die is geboekt, of een bepaald bedrag.

Annuleren van een Tour:
(a) Annulering schriftelijk ontvangen minimaal 60 dagen of langer voor vertrek van de Tour, product of service: volledige resistutie van de kosten van de tour minus een bedrag van maximaal 10,- EUR voor administatieve kosten
(b) Annulering schriftelijk ontvangen 59 – 4 dagen voor vertek van de Tour, product of service: 
i indien er sprake is van standaard of budget hotels: resitutie van de kosten van de tour minus een bedrag van maximaal 10,- EUR voor administratieve kosten
ii indien er sprake is van een hotel in de luxe klasse (bijv. Jiwa Jawa Bromo): resitutie van de kosten van de tour minus een bedrag van maximaal 10,- EUR voor administratieve kosten
(c) Annulering minder dan 4 dagen voor vertrek van de Tour, product of service: afhankelijk van het seizoen en de geboekte hotels: resitutie van het volledige bedrag minus een bedrag voor vooruitbetalingen (bijv. gidsen, huurauto’s, trekking activiteiten (bijv. trekking Semeru), kampeeractiviteiten, of activiteiten waarbij meer dan 1 locale gids/drager noodzakelijk zijn.

 

 

4. Aanbetaling, betaling, volledige betaling & acceptatie van de boeking

Tours die betrekking hebben op trekking activiteiten, kampeeractiviteiten of activiteiten met meer dan 1 lokale gids moeten voor vertrek volledig zijn betaald. Indien volledige betaling niet is ontvangen voor vertrek, is de Tour Operator gemachtigd om naar eigen inzicht het nog te betalen tarief voor de boeking te veranderen, of om de Tour te annuleren en de aanbetaling te houden als annuleringskosten.
De Tour Operator is niet verantwoordelijk voor enige kosten die door derden of financiële instellingen in rekening worden gebracht en die door de Deelnemer betaald dienen te worden als gevolg van credit card of andere betalingsmethoden en de Tour Operator vergoed of retouneert geen kosten die in rekening worden gebracht door derden of financiële instellingen in verband met betalingen die je hebt gedaan aan de Tour Operator.

 

 

5. Gegarandeerd vertrek en annulering door de tour operator

De tour operator garandeerd dat alle geplande tours met een geldige aanbetaling zullen vertrekken. Deze garantie is niet van toepassing in geval van Overmacht. Actuele tour- en route informatie is beschikbaar op de website van de Tour Operator of door contact op te nemen met de Tour Operator.

Als de Tour Operator een Tour voor vertrek annuleert wegens andere redenen dan Overmacht en niet veroorzaakt door nalatigheid van de Deelnemer zelf dan heeft de Deelnemer de keus uit de volgende opties aangeboden door de Tour Operator:
(a) Een vervangende tour van vergelijkbare of superieure waarde; of
(b) Een vervangende tour met een lagere waarde als er geen Tour van gelijkwaardige of superieure waarde redelijkerwijs beschikbaar is en waarbij de Tour Operator het prijsverschil terugbetaald; of
(c) Een volledige restitutie van alle betalingen voor de geannuleerde Tour.

De Tour Operator is niet verantwoordelijk voor enige incidentele kosten of verlies die ontstaan na het het annuleren van de Tour inclusief de kosten voor visa, vaccinaties, non-refundable vluchten of treinkaartjes, non-refundable parkeerkaartjes of andere entreegelden, verlies van inkomsten of genot. De Tour Operator behoudt zich het recht voor om voor volledige resitutie te kiezen ondanks de keuzemogelijkheden zoals boven beschreven.
Indien na vertrek een significant deel van de Tour niet kan worden uitgevoerd zullen waar mogelijk geschikte alternatieven worden aangeboden. Indien het niet mogelijk is om geschikte alternatieven aan te bieden of indien de Deelnemer in alle redelijkheid de aangeboden alternatieven weigert behoudt de Tour Operator zich het recht voor om te kiezen voor resistutie van de kosten voor de niet gebruikte producten of services.

 

 

6. Flexibiliteit & niet gebruikte diensten of services

Je gaat ermee akkoord dat de aard van avontuurlijk reizen flexibiliteit vereist en erkent dat dit redelijkerwijs aanpassingen gemaakt door de Tour Operator aan de producten, services of routes met zich mee kan brengen. De route, schemas, accomodaties, activiteiten, voorzieningen en wijze van transport zijn onderhevig aan verandering zonder informatie vooraf wegens onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen die niet onder controle zijn van de Tour Operator (inclusief, maar niet alleen beperkt tot Overmacht, ziekte, mechanische pech, vluchtannuleringen, politieke gebeurtenissen, en problemen met toegang tot Indonesië of andere grensproblemen). Er worden geen vergoedingen, kortingen of terugbetalingen gedaan voor diensten die niet zijn gebruikt of gemist na vertrek door omstandigheden niet veroorzaakt door de Tour Operator inclusief het uitsluiten van een Deelnemer aan een Tour wegens nalatigheid van de Deelnemer of het zich niet houden van de Deelnemer aan deze voorwaarden.

 

 

7. Accepteren van risico

Je gaat akkoord met het feit dat avontuurlijke reizen en de producten en services aangeboden door de Tour Operator mogelijk risico’s inhouden voor je gezondheid en je veiligheid. Door te reizen met de Tour Operator erken je de je de mogelijke risico’s voor je gezondheid en je veiligheid hebt overwogen. Hierbij aanvaard je de verantwoordelijkheid voor al deze risico’s en vrijwaart de Tour Operator van alle claims die eventueel voortkomen uit verlies, schade of gewond raken of overlijden als gevolge van de risico’s die avontuurlijke reizen met zich meebrengt, inclusief het deelnemen aan avontuurlijke activiteiten zoals deze voorkomen in de Tours aangeboden door de Tour Operator of anderzins aangeboden door de Tour Operator.

Je erkent dat de mate en de aard van persoonlijk risico afhankelijk is van het geboekte product of service en de locatie(s) waar dit product of service worden uitgevoerd, en dat er een aanzienlijke mate van persoonlijk risico verbonden kan zijn bij deelname aan fysieke activiteiten, het reizen naar afgelegen locaties, het deelnemen aan het reizen via water (in welke vorm dan ook), deelname aan “extreme sports” (bijv. rafting) of andere hoog risicovolle activiteiten of het reizen door gebieden met een in ontwikkeling zijnde infrastructuur.

Normen voor hygiëne, accommodatie en transport in bepaalde gebieden waar de Tour Operator werkzaam zijn zijn vaak lager dan de normen die je redelijkerwijs mag verwachten in het land of de regio waar je vandaan komt. Je erkent dat de Tour Operator niet verantwoordelijk is voor het verstrekken van informatie over locale gebruiken en tradities, weersomstandigheden, veilgiheidsrisico’s ter plaatse, fysieke uitdagingen of van kracht zijnde wetgeving op locaties waar een Tour, product of service plaats vindt.
Je erkent dat je de potentiele risico’s, gevaren, fysieke uitdagingen en je eigen persoonlijke capaciteiten en behoeftes en je erkent nadrukkelijk de risico's gebonden aan het reizen in dergelijke omstandigheden.

Je moet te allen tijden strikt voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten en regels van alle regio’s waar de Tour Operator werkzaam is. Mocht je je niet strikt houden aan het hiervoor beschrevene of de wet in welke vorm dan ook overtreden tijdens de Tour, je gedrag veroorzaakt of dreigt gevaar te veroorzaken naar mening van de Tour Operator, je onrust of materiële schade veroorzaakt aan andere deelnemers van de tour (inclusief gidsen en chauffeurs) houdt de Tour Operator zich het recht voor om alle reeds georganiseerde activiteiten te annuleren op kosten van de Deelnemer zonder enige vorm van aansprakelijkheid voor de Tour Operator. Je hebt geen recht op enige resitutie van ongebruikte of gemiste services of kosten ontstaan ten gevolge van het annuleren van de reis, inclusief maar niet beperkt tot de terugreis, accommodaties, maaltijden en incidentele kosten.

Je stemt er mee in alle prudente maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor je veiligheid tijdens de Tour inclusief, maar niet beperkt tot, het juiste gebruik van veiligheidsvoorzieningen en -uitrustingen, het opvolgen van alle waarschuwingsborden en alle schriftelijke en verbale waarschuwingen met betrekking tot gezondheid en veiligheid. Noch de Tour Operator noch de door de Tour Operator ingehuurde derden zijn aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het niet naleven van veiligheidsinstructies of waarschuwingen.

Je gaat ermee akkoord eventuele klachten zo snel mogelijk maar uiterlijk 10 dagen na het beeindigen van de Tour via email bij de Tour Operator in te dienen, zodat de Tour Operator de mogelijkheid heeft om een dergelijke klacht naar behoren aan te pakken. Je stemt ermee in om de reisleider, de gids, de chauffeur, of een andere vertegenwoordiger van de Tour Operator rechtstreekts en zo snel mogelijk op de hoogte te stelen van een klacht. De Tour Operator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor klachten die niet correct onder de aandacht van de Tour Operator zijn gebracht en kan klachten niet oplossen of proberen op te lossen totdat een behoorlijke kennisgeving is gedaan.

 

 

8. Overmacht

De Tour Operator is op geen enkele manier aansprakelijk voor overlijden, lichamelijk letsel, ziekte, schade, vertraging of ander verlies of schade aan persoon of eigendom, of financiële kosten die direct of indirect zijn gemaakt door het falen van de Tour Operator om het niet tijdig te beginnen, uitvoeren of vervolledigen van een verschuldigde plicht indien de Deelnemer dood is, lichamelijke verwonding heeft (inclusief emotionele schade of stress), ziekte, beschadiging of anderzins verlies veroorzaakt door een Daad van God (bijv. overstromingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen) oorlog, op oorlog lijkende operaties, mechanische defecten, terroristische activiteiten, terroristische dreiging, burgerlijke onrust, arbeidsonrust, ingrijpen van overheidsinstanties, politieke onrust, in enige hoedanigheid of op welke plaats dan ook ontstaan of veroorzaakt word door oproer, rellen, terhoudendheid van de regering, brand, extreme weersomstandigheden, of welke andere oorzaak dan ook die buiten de redelijke controle en invloed van de Tour Operator; of een gebeurtenis die de Tour Operator of door de Tour Operator ingehuurde derden zelfs met de nodige zorg niet kon voorzien, en die, individueel en collectief, Overmacht zou vormen.

 

 

9. Privacy verklaring

De Tour Operator moet je persoonlijke informatie verzamelen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Tour, product of service die is geboekt. De Tour Operator verzamelt, gebruikt en maakt openbaar alleen die informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is om de Tour Operator en zijn externe leverancies in staat te stellen de specifieke Tour, producten of diensten te leveren die de Deelnemer heeft aangevraagd zoals beschreven in de privacy policy van de tour operator welke op iedere moment kan worden bekeken op de website https://www.smartine-indonesiatravel.com/nl/privacy-policy en is uitdrukkelijk opgenomen in deze Voorwaarden. Door persoonlijke informatie aan de Tour Operator te verstrekken ga je akkoord gaat met de privacy policy van de Tour Operator

 

 

10. Van toepassing zijnde wetgeving

Het Contract en deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving van Malang, Indonesië en de Deelnemer gaat ermee akkoord dat eventuele geschillen m.b.t. deze Voorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Malang, Indonesië.